Metody

Měření PM10

Prachový analyzátor pracuje na principu optického rozptylu světla se současným kontinuálním měřením vzorku. Analyzátor využívá ekvivalentní metodu a měří plně v souladu s nejnovější normou EN 16450 (certifikace TÜV). Analyzátor umožňuje současné kontinuální měření prašného aerosolu – frakce TSP, PM10, PM2,5 a PM1 a koncentraci částic (počet částic) na jednotku objemu         

Analyzátor je vybaven odběrovou hlavou umožňující měření všech požadovaných parametrů.

Metoda měření: optická metoda – ekvivalence dle ČSN EN 16450/2018 (Kvalita ovzduší – Automatické měřící systémy pro stanovení aerosolových částic (PM10; PM2.5)).

Celkový certifikovaný rozsah (koncentrace): 0-10 000 μg/m3

Minimální rozsah měřených částic: 0,2 – 10 µm

Jednotky: μg/m3                                                 

Časové rozlišení: 1 s–24 h

Dolní detekční limit: 1 µg/m3

Měření NOx

Z hlediska ochrany ovzduší se pod termínem oxidy dusíku (NOx) rozumí směs oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2). NO vzniká při nedokonalém spalování a velmi rychle (minuty) se oxiduje na NO2, který je v ovzduší stabilní (dny).

Analyzátor pracuje referenční metodou a umožňuje současné kontinuální měření NO, NO2 a jejich přepočet na NOx. Certifikace analyzátoru je podle normy EN 14211.

Metoda měření: chemiluminiscenční                

Celkový rozsah: 0,2 ppb až 10 ppm                    

Jednotky: μg/m3, ppb                                         

Dolní detekční limit:  0,2 ppb

Odběry a analýza PAU

Vzorkování suspendovaných částic probíhá pomocí čerpadla se středním průtokem – LVS3/MVS6 Sampler.

  • referenční sampler pro měření PM10 dle CEN EN 12341
  • PM2,5 Standard hlava dle CEN EN 14907
  • TSPM měření dle VDI 2463
  • digitální průtokoměr, průtok 2,3 m3/hod
  • systém vyrovnávání tlaků

Standartní odběrový čas je 24 hodin s ideálně odebraným množstvím vzdušniny 55,2 m3.

Analýza odebraných vzorků se provádí metodou HPLC (kapalinové chromatografie) s fluorescenčním detektorem (DAD).